LT
.

VšĮ „Kėdainių ligoninė“,

Adresas: Budrio g. 5, LT-57164, Kėdainiai
Įmonės kodas 191045561, PVM mok. kodas LT910455610
Tel. +37034767101, Fax. +37034767108
Registratūros Tel. Nr. 8 347 67090, Priėmimo skyriaus Tel. Nr. 8 347 67080
El. paštas: kedlig.sekretore@gmail.com


Korupcijos prevencijos programos plano įgyvendinimo ataskaita

Atnaujinta: 2014-07-02

VšĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 – 2016 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

 A T A S K A I T A

Eil.Nr

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo terminas

Informacija apie įvykdymą

Pastabos

1.

Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

 

 

2014 m. sausis Ligoninėje direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už  korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.  

2.

Parengti ir patvirtinti VšĮ Kėdainių ligoninės Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m.

vasaris

Parengta ir ligoninės direktoriaus 2014m. vasario 20  įsakymu Nr.D1-22 patvirtinta

2014-2016 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.

 

3.

Parengti VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų  elgesio kodeksą. Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

 

2014 m. sausis Parengtas ir ligoninės direktoriaus 2014m.sausio 20 d. įsakymu Nr.D1-7 patvirtintas darbuotojų elgesio kodeksas. Elgesio kodeksas paskelbtas ligoninės  interneto svetainėje. Ligoninės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su įstaigos elgesio kodeksu

4.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės įgyvendimo informacijos paviešinimą internetinėje ligoninės svetainėje. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius 2014 m. vasaris

Paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos

prevencijos ir kontrolės priemonių viešumą internetinėje ligoninės svetainėje.

 

5.

Aktyviai įgyvendinti Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programą. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2014 m.

balandis

Visi ligoninės darbuotojai  supažindinti su Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo ištrauka.  

6.

Skelbti Korupcijos prevencijos VšĮ Kėdainių ligoninė programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą viešoje erdvėje. Administratorė 2014 m. I pusmetis Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas  paviešintas internetinėje ligoninės svetainėje.  

7.

VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinti ligoninės direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų.

Administratorė

 

 

 

 

2014 m. liepos

 

 

VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinta direktoriaus kreipimąsis dėl neformalių mokėjimų (video  klipas).  

8.

Ligoninės informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.

 

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m. I ketvirtis

 

Ligoninės priėmimo skyriaus informacijos skelbimo stende ir

skyriuose pateikta informacija, kur turi kreiptis pacientai susidūrę su korupcinio pobūdžio veika.

 

9.

Skelbti Kėdainių ligoninės administracijos tel. nr. bei pasitikėjimo telefono numerį ( STT ) ir elektroninį paštą,

Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną,“

kuriais pacientai galėtų pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.

 

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Nuolat

Paskelbti pasitikėjimo telefonų numeriai:

STT ( Specialiųjų tyrimų tarnyba ):

tel. nr.:(8-5) 2663333, elektroninis paštas: pranesk@stt.lt

 

Kėdainių ligoninės direktoriaus

tel. 8-347-67101,

elektroninis.paštas: kl.sekretore@takas.lt;

SAM (Sveikatos apsaugos ministerija)-pasitikėjimo tel.8-80066 004

 

10.

Kėdainių ligoninės internetinėje svetainėje ir informacijos skelbimo vietose skelbti mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

1. Administratorė

2. Vyriausioji buhalterė

Nuolat, atnaujinant Kėdainių ligoninės internetinėje svetainėje ir informacijos skelbimo stende pateikta mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainos.  

11.

Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

 

2014 m. I ketvirtis

 

Ligoninės priėmimo skyriaus informacijos skelbimo stende ir interneto svetainėje  skelbiama informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.  

12.

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos  Korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimą.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

2014 m. liepos

Ligoninės interneto svetainėje

paskelbta ataskaita apie korupcijos prevencijos programos priemonių   plano įgyvendinimą už pirmą pusmetį.

 

13.

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose demonstruoti STT parengtus antikorupcinius  klipus. Administratorė  2014 m.I ketvirtis Ligoninės interneto svetainėje  demonstruojamas STT parengtas antikorupcinis klipas.  

14.

Ligoninėje ugdyti antikoropcinę kultūrą (visuomenės ir ligoninės darbuotojų antikorupcinis švietimas).

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m. II

ketvirtis

2014m.balandžio 8-18 dienomis ligoninė dalyvavo nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Lietuvos medicinos studentų asociacijos“ korupcijos prevencijai organizuotoje akcijoje

„Geriausia padėka gydytojui-Jūsų šypsena“.

Akcijos  metu gydytojams bei pacientams išdalintos skrajutės, kuriose teikiama informacija apie tai, jog kyšininkavimas griauna nuoširdžius paciento ir gydytojo tarpusavio santykius

15.

Užtikrinti, kad ant kiekvienų ligoninės gydytojų kabinetų durų būtų užklijuotas skelbimas:,, Geriausia padėka gydytojui-Jūsų šypsena“.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2.  Ligoninės vyriausioji slaugytoja

2014 m. II ketvirtis Ant ligoninės gydytojų specialistų kabinetų durų užklijuotas lipdukas „Geriausia padėka gydytojui-Jūsų šypsena“.

 

 

 

 

 

 

16.

VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinti anoniminės anketos klausimus apie korupcijos atvejus bei jų prevencijos galimybes Kėdainių ligoninėje.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

2014 m. I ketvirtis VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinta anoniminė anketa apie korupciją.  

17.

Ligoninėje nustatinėti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

 

Nuolat Pacientų draustumas tikrinamas ligoninės registratūroje ir gydytojų kabinetuose.  

18.

Organizuoti darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, dalyvavimą mokymuose,seminaruose.

 

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius Kasmet

2014 m. gegužės 16d.   ligoninės atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir

kontrolę dalyvavo SAM ir STT organizuojamuose mokymuose. Išklausė 3 val. paskaitą antikorupcine tematika,

2014 m.lapkričio 27d.ligoninės direktorius

dalyvavo Kauno apskrities savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ir LR sveikatos apsaugos ministerijos,STT,Transparency International Lietuvos skyriaus ir Vyriausiosios tarnybos etikos komisijos atstovų susitikime-diskusijoje antikorupcine tematika.

 

19.

Didinti per CPO perkamų med. prekių ir gaunamų paslaugų procentą.

1. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

2. Viešųjų pirkimų komisija

Nuolat

Numatyta pagal 2014 m. sutartis pirkti vaistų už

572075,93 Lt. Per CPO už 815,75 Lt.

 

20.

Didinti perkamų prekių per CPVIS (Centrinę pirkimų valdymo informacijos sistemą).

. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

2. Viešųjų pirkimų komisija

Nuolat Per CPVIS įvykdyta 17 pirkimų už 7331135,65 Lt.  

21.

Viešinti visus pirkimus per CPO  internete.

Administratorė viešiesiems pirkimams

 

Nuolat Visi pirkimai per CPO ir CPVIS  viešinami ligoninės interneto svetainėje.  

  • Steigėjas

    Kėdainių rajono savivaldybė
  • Visos teisės saugomos © 2018 www.kedainiuligonine.lt