LT
.

VšĮ „Kėdainių ligoninė“,

Adresas: Budrio g. 5, LT-57164, Kėdainiai
Įmonės kodas 191045561, PVM mok. kodas LT910455610
Tel. +37034767101, Fax. +37034767108
Registratūros Tel. Nr. 8 347 67090, Priėmimo skyriaus Tel. Nr. 8 347 67080
El. paštas: kedlig.sekretore@gmail.com


Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planas

Atnaujinta: 2014-06-30

VšĮ Kėdainių ligoninės korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2014 – 2016 metams

 

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo laikas

Priemonės tikslas

Vertinimo kriterijai

I. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS, ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMAS

 1.

Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

 

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

 

 

2014 m. sausis

Paskirti asmenis, atsakingus už korupcijos prevencijos vykdymą.

Ligoninėje paskirtas asmuo,atsa-   kingas už  korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2.

Parengti ir patvirtinti VšĮ Kėdainių ligoninės Korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m.

sausis-vasaris

Bus užtikrintas priemonių plano viešumas.

Programos paskelbimas viešai.

3.

Parengti VšĮ Kėdainių ligoninės darbuotojų  elgesio kodeksą.Užtikrinti elgesio kodekso nuostatų laikymosi kontrolę ir priežiūrą. Elgesio kodeksą skelbti įstaigos interneto svetainėje.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

 

Iki  2014 m. sausio 31 d.

Supažindinti darbuotojus su jiems privalomomis pareigomis ir elgesio normomis įstaigos viduje.

Ligoninės darbuotojai pasirašytinai supažindinti su įstaigos elgesio kodeksu. Elgesio kodeksas paskelbtas interneto svetainėje.

4.

Paskirti asmenį, atsakingą už įstatymo įgyvendimo informacijos paviešinimą internetinėje ligoninės svetainėje.

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

2014 m. vasaris

Nuolat

teiks reikiamą informaciją visuomenei.

 

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas.

 

5.

Aktyviai įgyvendinti Šakinės korupcijosprevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m.programą

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Iki 2014 m. balandžio 28 d.

Supažindinti ligoninės darbuotojus su Lietuvos  Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo ištrauka.

 

II. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS

6.

Skelbti Korupcijos prevencijos VšĮ Kėdainių ligoninės programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą viešoje erdvėje.

Administratorė

2014 m. I pusmetis

Užtikrintas priemonių plano viešumas.

 

Programos skelbimas viešai.

 

7.

VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinti ligoninės direktoriaus kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų.

Administratorė

 

 

2014 m. I pusmetis

Visuomenės ir ligoninės bendruomenės nariai žinos, kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikomis.

 

8.

Ligoninės informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją, kur turi kreiptis pacientas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m. I ketvirtis

 

Pacientams suteikiamas aiškumas, kur jie gali perduoti savo įtarimus ar tikslią informaciją dėl korupcinės veikos.

9.

Skelbti Kėdainių ligoninės administracijos tel. nr. Bei pasitikėjimo telefono numerį ( STT ) ir elektroninį paštą,

Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną,“

kuriais pacientai galėtų pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas.

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

Nuolat

STT ( Specialiųjų tyrimų tarnyba ):

tel. Nr.:(8-5) 2663333, elektroninis paštas: pranesk@stt.lt

 

Kėdainių ligoninės direktoriaus

tel. 8-347-67101,

elektroninis.paštas: kl.sekretore@takas.lt;

SAM (Sveikatos apsaugos ministerija)-pasitikėjimo tel.8-80066 004

10.

Visose įstaigos informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

 

2014 m. I ketvirtis

 

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas.

11.

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti ataskaitą apie įstaigos  Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymą.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

Ataskaitą skelbti kas pusę metų, ne vėliau kaip iki kito pirmo mėnesio 10 d.

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas

12.

Įstaigos interneto svetainės puslapiuose demonstruoti STT parengtus antikorupcinius  klipus.

Administratorė

Iki 2014 m. II ketvirtis

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas

13.

Ligoninėje ugdyti antikoropcinę kultūrą (visuomenės ir ligoninės darbuotojų antikorupcinis švietimas).

Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

 

2014 m. II ketvirtis

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas

14.

VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje patalpinti anoniminės anketos klausimus apie korupcijos atvejus bei jų prevencijos galimybes Kėdainių ligoninėje.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2. Administratorė

2014 m. I ketvirtis

Prevencijos ir kontrolės priemonių viešumas

15.

Ligoninės darbuotojus supažindinti.

 

 

 

16.

Ligoninėje nustatinėti pacientų, atvykusių gydytojų specialistų konsultacijai, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai

 

Nuolat

Tikrinamas pacientų draudimas privalomuoju sveikatos draudimu.

17.

Viešinti Kėdainių ligoninės Korupcijos prevencijos planą įstaigos internetinėje svetainėje www.kedainiuligonine.lt

Administratorė

Nuolat

Visuomenės informavimas

18.

Užtikrinti, kad ant kiekvienų ligoninės gydytojų kabinetų durų būtų užklijuotas skelbimas:,, Geriausia padėka gydytojui-Jūsų šypsena“.

1. Atsakingas darbuotojas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2.  Ligoninės vyriausioji slaugytoja

2014 m. I ketvirtis

Nuolatinis priminimas pacientams ir darbuotojams apie tinkamo elgesio kriterijus.

19.

Kėdainių ligoninės internetinėje svetainėje skelbti konsultacijų poliklinikoje galimų mokamų paslaugų kainas, paaiškinant, kada ligoniai ir kokiomis sąlygomis jomis gali naudotis.

1. Administratorė

2.Vyriausiasis buhalteris

Nuolat atnaujinant

Pateikti teisingą informaciją apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

III. DARBUOTOJŲ  MOKYMAS

20.

Organizuoti darbuotojų, vykdančių viešuosius pirkimus, atsakingų už korupcijos prevenciją ir kontrolę, dalyvavimą mokymuose,seminaruose

 

VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

Kasmet

Kompetencijos tobulinimas

Mokymus antikorupcijos tema išklausiusių darbuotojų skaičius. Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam kursus išklausiusiam darbuotojui.

IV. INFORMAVIMAS APIE GALIMAS KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMUS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAŠALINIMAS

21.

Nagrinėti skundus, pareiškimus, dėl galimų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų ir esant jų požymiams informuoti apie tai įstaigos direktorių, kompetentingas įstaigas  (STT ir pan. ).

Antikorupcinė darbo grupė

 

Gavus skundą, pareiškimą, pasiūlymą.

Reagavimas į galimas korupcines veikas.

Skundų, pareiškimų dėl galimos korupcijos skaičius.

22.

Analizuoti ir suderinus su ligoninės direktoriumi,

paviešinti kitiems ligoninės darbuotojams užfiksuotus korupcijos faktus.

Antikorupcinė darbo grupė

 

Nustačius korupcijos atvejus.

Viešumo užtikrinimas, atgrasinimo poveikis kitiems ligoninės darbuotojams.

Paviešinimo atvejų skaičius.

23.

Teikti direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių kontrolės Kėdainių ligoninėje, kad korupcinio pobūdžio veika joje daugiau nepasikartotų.

Antikorupcinė darbo grupė

 

 

Per 10 darbo dienų nuo korupcinio fakto patvirtinimo.

Plano patikslinimas.

Pasiūlymų, plano patikslinimui, skaičius.

24.

Atlikti Korupcijos pasireiškimo galimybės įstaigos viduje analizę.

Antikorupcinė darbo grupė

 

II ir IV metų ketvirčiais

 

 

V. KITOS PRIEMONĖS

25.

Didinti per CPO perkamų med. prekių procentą.

1. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

2. Viešųjų pirkimų komisija

Nuolat

Skaidrus, viešas pirkimų organizavimas.

Pirkimų skaičius per CPO.

26.

Didinti pirkimus per CPVIS (Centrinę pirkimų valdymo informacijos sistemą).

1. VšĮ Kėdainių ligoninės direktorius

2. Viešųjų pirkimų komisija

Nuolat

Skaidrus, viešas pirkimų organizavimas.

Pirkimų skaičius per CPVIS (Centrinę pirkimų valdymo informacijos sistemą).

27.

Viešinti visus pirkimus per CPO ir CPVIS internete.

Administratorė viešiesiems pirkimams

 

Nuolat

Skaidrus, viešas pirkimų organizavimas.

 

  • Steigėjas

    Kėdainių rajono savivaldybė
  • Visos teisės saugomos © 2018 www.kedainiuligonine.lt