LT
.

VšĮ „Kėdainių ligoninė“,

Adresas: Budrio g. 5, LT-57164, Kėdainiai
Įmonės kodas 191045561, PVM mok. kodas LT910455610
Tel. +37034767101, Fax. +37034767108
Registratūros Tel. Nr. 8 347 67090, Priėmimo skyriaus Tel. Nr. 8 347 67080
El. paštas: kedlig.sekretore@gmail.com


Įstatai

Atnaujinta: 2018-07-22

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS ĮSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Viešoji įstaiga Kėdainių ligoninė (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu (toliau – Viešųjų įstaigų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
 2. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
 3. Įstaigos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė, (kodas 111103885), adresas J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.
 4. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.
 5. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

 

 1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, SRITIS IR VEIKLOS RŪŠYS

 

 1. Įstaigos veiklos tikslai: stiprinti Kėdainių rajono savivaldybės ir kitų Lietuvos gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti pacientams prieinamas, tinkamas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigos sveikatos priežiūros licenciją.
 3. Įstaigos veiklos rūšys:

8.1. ligoninių veikla;

8.2. bendros paskirties ligoninių veikla;

8.3. specializuotų ligoninių veikla;

8.4. reabilitacijos ligoninių veikla;

8.5. slaugos ligoninių veikla;

8.6. medicininės ir odontologinės praktikos veikla;

8.7. bendrosios praktikos gydytojų veikla;

8.8. gydytojų specialistų veikla;

8.9. odontologinės praktikos veikla;

8.10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

8.11. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse;

8.12. kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;

8.13. medicinos laboratorijų veikla;

8.14. spausdinimas ir su spausdinimo susijusios paslaugos;

8.15. kitas spausdinimas;

8.16. dezinfektantų gamyba;

8.17. farmacinių preparatų gamyba;

8.18. vaistų gamyba;

8.19. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

8.20. elektros pardavimas;

8.21. garo tiekimas ir oro kondicionavimas;

8.22. garo tiekimas;

8.23. karšto vandens tiekimas;

8.24. vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

8.25. vandens surinkimas ir valymas;

8.26. vandens tiekimas pramonės įmonėms;

8.27. nuotekų valymas;

8.28. atliekų surinkimas;

8.29. nepavojingų atliekų surinkimas;

8.30. pavojingų atliekų surinkimas;

8.31. atliekų tvarkymas ir šalinimas;

8.32. nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

8.33. pavojingų atliekų šalinimas ir tvarkymas;

8.34. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas;

8.35. automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;

8.36. poilsio namų veikla;

8.37. kitų maitinimo paslaugų teikimas;

8.38. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;

8.39. automobilių ir lengvųjų variklių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;

8.40. krovininių automobilių nuoma;

8.41. ryšių įrenginių nuoma;

8.42. bibliotekų ir archyvų veikla;

8.43. kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla;

8.44. laidotuvių ir su jomis susijusi veikla;

8.45. kita, niekur kitur nepriskirta, asmens aptarnavimo veikla.

 1. Įstatymų nustatytais atvejais Įstaiga gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavusi įstatymų nustatyta tvarka išduota licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios įstatymuose numatyto kaip būtinos jos veikos sąlygas.

 

III. ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

 

 1. Asmuo gali tapti nauju dalininku, priimtas dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nusipirkęs ar kitais būdais įgijęs) dalininko teises.
 2. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:

11.1. pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti; asmens prašyme turi būti nurodyti jo duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas;

11.2. asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;

11.3. visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.

 1. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:

12.1. apie tai, kad įgijo dalininko teises, raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą; pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data;

12.2. dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.

 1. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus Įstatų 11.3 papunktyje nurodytus veiksmus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus Įstatų 12.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į Įstatų 11.3 papunkčio nuostatas ar 12.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 12.2 papunkčio nuostatas.
 2. Atlikus Įstatų 13 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

 

 1. DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 

 1. Apie ketinimą parduoti dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti Įstaigos vadovui (kartu nurodyti dalininko teisių pardavimo kainą).
 2. Įstaigos vadovas per 5 dienas nuo dalininko pranešimo gavimo dienos apie tai Įstatų 19 punkte nurodytu būdu informuoja kitus Įstaigos dalininkus (kartu nurodo dalininką, kuris parduoda dalininko teises, ir dalininko teisių pardavimo kainą) ir Įstatų nustatyta tvarka šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą sprendimui dėl Įstaigos dalininko, kuris pirktų parduodamas dalininko teises, priimti.
 3. Visuotiniame dalininkų susirinkime paaiškėjus, kad už nustatytą kainą dalininko teisių neperka nė vienas Įstaigos dalininkas, dalininko teises ketinantis parduoti dalininkas gali jas parduoti kitam asmeniui.
 4. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, dalininko teisės parduodamos šio dalininko pasirinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui, neatliekant Įstatų 11-13 punktuose nurodytų veiksmų.

 

 1. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

 

 1. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:

19.1. pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą;

19.2. materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas surašant turto perdavimo aktą; aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas; kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai; turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

 

 1. ĮSTAIGOS ORGANAI

 

 1. Įstaigos organai – visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Įstaigos vadovas.
 2. Visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencija, taip pat Įstaigos vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Viešųjų įstaigų Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymuose.
 3. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Įstaigos vadovas.
 4. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą Įstaigos vadovas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam dalininkui (išsiųsdamas registruotą laišką adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai; įteikdamas pranešimą pasirašytinai; elektroninių ryšių priemonėmis).
 5. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant Įstatų 19 punkte nurodyto termino, jei su tuo raštiškai sutinka visi dalininkai.
 6. Visuotiniame dalininkų susirinkime kiekvienas dalininkas turi vieną balsą.
 7. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų:

26.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;

26.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą;

26.3. sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą.

 1. Jeigu Įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Įstaigos savininku ir jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.

 

VII. KOLEGIALIŲ ORGANŲ KOMPETENCIJA, JŲ NARIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

 

 1. Įstaigos savininko sprendimu ir Įstaigos vadovo siūlymu, Įstaigoje sudaromi kolegialūs organai: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba ir Medicinos etikos komisija. Už veiklą kolegialiuose organuose jų nariams neatlyginama.
 2. Įstaigos Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams, Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.
 3. Įstaigos Stebėtojų taryba sudaroma iš 2 savininko ar jo įgaliotos institucijos paskirtų atstovų, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos paskirto visuomenės atstovo ir Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos paskirto atstovo.
 4. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda ją patvirtinus savininkui ir atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta nauja Stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka Stebėtojų taryba. Pirmininkas privalo sušaukti Stebėtojų tarybos posėdžius ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Stebėtojų tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato savininko patvirtintas Stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
 5. Įstaigos dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą Stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti Stebėtojų tarybos kadencijai nesibaigus. Stebėtojų tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, Stebėtojų tarybos nariu šių Įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį šių Įstatų nustatyta tvarka skiria 31 punkte nurodytos institucijos vadovas, delegavęs atšauktą ar atsistatydinusį Stebėtojų tarybos narį. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą.
 6. Stebėtojų tarybos kompetencija:

33.1. analizuoti Įstaigos veiklą;

33.2. išklausyti ir įvertinti Įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;

33.3. derinti Įstaigos sprendimo projektą dėl teikiamų paslaugų asortimento didinimo ar mažinimo, vidaus struktūros pakeitimų;

33.4. derinti Įstaigos parengtą sprendimo projektą dėl darbuotojų darbo apmokėjimo, premijavimo tvarkos, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo.

 1. Įstaigos Gydymo taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių gydytojų. Įstaigos Gydymo taryba:

34.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;

34.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;

34.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;

 1. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui. Jei Įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti dalininkams.
 2. Įstaigos Slaugos taryba sudaroma iš Įstaigos padalinių slaugos specialistų. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos vadovui. Jei Įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, Slaugos taryba savo pasiūlymą gali teikti dalininkams.
 3. Gydymo ar slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos administracijos vadovas arba jo   įgaliotas administracijos darbuotojas.
 4. Įstaigoje sudaroma Medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Įstaigos Medicinos etikos komisiją sudaro ir atšaukia dalininkai pagal Įstaigos vadovo pateiktus pasiūlymus. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinti pavyzdiniai Medicinos etikos komisijos nuostatai.

 

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Sprendimus steigti Įstaigos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

 

 1. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Įstaigos lėšų šaltiniai:

40.1. valstybės biudžeto lėšos;

40.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

40.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

40.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, lėšos pagal testamentus;

40.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Visos 41 punkte išvardytos lėšos naudojamos vadovaujantis šių lėšų panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 2. Įstaiga buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 

 1. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalinininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 2. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

 

 1. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

 1. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 2. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 3. Už pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą pasirašytinai atsako Įstaigos vadovas.

 

XII. INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 

 1. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje, jeigu Įstaiga ją turi.
 2. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 3. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

 

XIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Viešųjų įstaigų įstatyme.

Įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016-03-21

 • Steigėjas

  Kėdainių rajono savivaldybė
 • Visos teisės saugomos © 2018 www.kedainiuligonine.lt